Page 10 - internet
P. 10

sirdergisi.com
        Eylül 2020 - Muharrem 1442                 MAKALE
         En tehlikeli ve SİNSİ

           DÜŞMANIMIZ…

                                     Raif ÖZTÜRK
                         yeri olan Cennetlere engeldir.

                          Bu girizgâhtan sonra, gelelim en tehlikeli
                         düşmanımız olan gizli bir hastalığa:

                          Bu gizli hastalığı ben veya herhangi bir fâni
                         söylemiyor. Biz insanlar için hem şu Kâinatı,
                         hem de bizleri yaratan Yüce Rabbimiz bizlere
                         merhameten haber veriyor. Şöyle ki:

                          •  Bu en tehlikeli düşmanımız olan has-
                         talık, ŞİRK’TİR.
      Kime sorsanız “insanlığın düşmanları ne-
     lerdir” diye, mutlaka ‘sigara, alkol, cehalet,  Birçoğunuz “evet, çok doğru, yerden göğe
     yırtıcı hayvanlar, mikroplar, iç ve dış şer güç- haklısınız” derken, bazılarınız da çok şaşırdı
     ler, vs.’ gibi birçok düşman sayacaktır. Fakat  değil mi? Biraz sonra bu şaşkınlığınız tama-
     insanlık âleminin istikbalini mahvedecek olan  men gidecek, inşallah…
     en tehlikeli bir düşmanı, maalesef neredeyse
     herkes ıskalayacaktır.          Önce “ŞİRK NEDİR” sorusunun cevabını
                         netleştirelim:
      Benim en önemli prensiplerinden birisi
     de, özellikle Müslümanlar tarafından, ‘iş-güç,  ŞİRK; Şirk kelimesinin lügat karşılığı, ortak
     okul, rızık, hastalıklar vs. çeşitli meşguliyetler  koşmak (ortaklık) demek, Kelâm ilmine göre
     nedeniyle’ ihmal edilenleri, ciddi araştırmalar  bu konudaki topluluk ve kurumlara ŞİRKET,
     yaparak kamuoyuna hatırlatmaktır. Bugün de  ortaklara ise Şerik denir.
     işte bu çalışmalarımızdan birini arz edeceğim,
     inşallah. Öncelikle şunu vurgulamakta fayda  Istılâhî ve Dîni anlamda ise «tevhîd» keli-
     var:                  mesinin tamamen zıddıdır. Yani Yüce Rabbi-
                         mizin birliğinin ve tek oluşunun zıddına, O’na
      Cismanî ve maddî hastalıklarımıza vesile  cc. ortaklar veya hissedarlar isnat etmektir.
     olan düşmanlarımız, hatta CORONA bile; en
     fazla yarım asırlık bir dünya hayatımızın mah- İşte insanlığın en büyük düşmanı ve gizli
     vına ve helâkına sebep olabilir. Oysa tek bir  hastalığı oluşu da bu yöndedir. Çünkü Allah’ın
     kişi bile müstesna olmadan hepimizin kaçınıl- cc. hiçbir ortağı olmadığı gibi, tek bir hisse-
     maz istikbali olan Kabir, Haşir, Kıyamet, Sırat,  darı da yoktur. Allah cc böyle bir yakıştırmayı
     Mahkeme-i Kübra ve Ebedî Âhiret hayatımız  bile asla kabul etmez…Mesela; siz çok değerli
     ile ilgili hastalık ve düşmanlarımız, EBEDÎ ha- bir eser yazsanız, o eseri yayınladıktan sonra
     yatımızın mahvına ve helâkına sebep olacak- bazı kimseler, sizin eserinizden bazı alıntılar
     tır. Bu bir iddia veya bir teori değil, gerçeğin  yapsa, bu alıntının da size ait olduğunu vur-
     tâ kendisidir. Bu gerçeklere inanmamak ise  gulamadan yapmış olsa, sizin çok üzüleceği-
     bu istikbale asla engel değil, bu konudaki ha- niz ve kızacağınız bilindiği için, TC hukukuna
   8  zırlıklara engel, tedbirlere ve ebedî saadet  göre çok büyük cezası var. Adına da İNTİHAL
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15