Page 12 - aralik
P. 12

sirdergisi.com
        Aralık 2020 - Rebiülahir 1442               MAKALE
         Ters köşeye yatıran

             ilginç bir olay

                                     A.Raif ÖZTÜRK
      Malumunuz, şu son zamanlarda öyle çok  mesi için, endişeyle ne zaman biraz doğrul-
     çeşitli dolandırıcılık olaylarına şahit oluyoruz  sam, beni tekrar çekyatın üzerine çarpıyordu.
     ki, çoğu kez “yûuuh, yok artık, bu şeytanın  Ben ona, “Sen kimsin? Bula bula bizi mi bul-
     bile aklına gelmez” diye mukabele ediyoruz. dun?” dedim. O bana “ben, bana verilen isim
                         listesine göre dolaşırım, bu listede sizin de
                         isimleriniz var” deyince ben hiddetle tekrar
                         sordum. “Yahu sen kimsin?” deyince, “ben
      Meselâ; kendilerine ‘sivil polis’ süsü ve- Coronayım, sıra sizde!..” demez mi?.. dedi.
     rerek araç durdurup maske kontrolü yapan,
     yeni maske verip takmasını söyleyen, maskeyi
     takar takmaz bayılınca da cep telefonlarını ve
     cüzdanlarını gasp edilenleri… Evlere; “bele- Ben bu son cümleleri duyunca aklımı to-
     diyeden geldik, evinizi ilâçlayacağız” diyerek  parladım ve “Allah senin iyiliğini versin Ahmet
     veya sağlık görevlisi gibi gelip, çeşitli entri- abiciğim. Yine yaptın yapacağını. Bu güne ka-
     kalarla evlerde soygun yapan fırsatçı hırsızlık  dar bana Corona ziyaretini hiç kimse böyle bir
     olaylarını izleye izleye, bu konuda endişeli ya- hiciv ile edebiyat ve tevekkülle anlatmamış-
     şamaya başladık.            tı” ..diyerek, aynı espriye devam etmesi için:
                         “Êêee, Ahmet abim, sonra neler oldu? Anlat
                         bakalım.” Dedim.

      Ben de işte tam bu endişeli hâldeyken; soh-
     betlerdeki nükteli vecîzeleriyle bizleri mest
     eden, esprili örnekleriyle en ciddi zamanda  -Corona kardeş böylece bizim eve yerleş-
     bile tebessüm ettiren, çok saygı duyduğum  miş oldu. Bazen anlaşabildik, bazen de o beni
     ve sevdiğim bir dostum beni aradı. Her hafta  duvardan duvara vurduğu zamanlar oldu. Bu
     en az birkaç defa görüşmeye alıştığım halde,  arada merak ettiklerimi de ona sorabildim.
     8-10 gündür görüşemediğim için sevinçli bir
     şekilde telefonu açtım.

                          -Meselâ neler sordun abim?
      -“Oooo Ahmet abiciğim, nasılsın, nereler-
     desin?” ..derken, zayıf ve titrek bir sesle bana
     sadece selâm verdi. Endişelendim, “Hayırdır  -Mademki seni Allah görevlendirdi, hangi
     Ahmet abim, bir sıkıntın mı var” diye bildim. maksatla insanlara böyle eziyet ediyorsun?      -Evet Raif’ciğim, 8-10 gün önce evde otu- -Üç maksadım var. I.) Son zamanda; Dün-
     rurken, kapı çalındı. Kapıyı araladığımda o  yaya gönderiliş gâyelerini unutan, dünya işle-
     gelen, ayağının birini kapı aralığına soktu ve  rine dalan, Allah’ın emir ve yasaklarını hafife
     benim kapıyı kapatmama engel oldu. Kapıyı o  alan, iyice nankörleşen insanlara haddini bil-
     dışardan ittirdi, ben de içerden ittirdim, fakat  dirmek.(Belge: Şûrâ S.,30.) II.) Zâlim devletleri
     o çok güçlü olduğu için içeriye daldı. Hanım- perişan edip, mazlumların intikamını almak.
     la ikimizi bir odaya kapattı. Beni tuttuğu gibi  III.) Zâlim devletlerin trilyonlarca tonluk savaş
     çek-yatın üzerine çarptı. Hanıma zarar verme- donanımlarına, milyarlarca dolarlık zenginlik-

   10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17