Page 13 - internet
P. 13

sirdergisi.com
                                  Ekim 2023 -  Rebiülevvel 1445

      Türkçemizde “gözümün nuru” diye bir deyim  •  Uruc edip yükselmek, miracı bir nebze
     vardır. Sevgi ifade eden bir seslenme biçimidir bu.  solumak için mi?
     Nuruaynım, nuruçeşmim, nurudidem, diye de ifade  •  İçten dıştan arınmak, günah ve masiyet
     edilir.                kirlerinden yunup yıkanmak için mi?
      Bu deyim üzerine inceden inceye düşündüğümüz  •  Sırat-ı  Müstakim  üzerine  çökmüş,
     zaman akla şu gelir:          insanoğlunu  tuzaklarıyla  yoldan  çıkarmaya
      Nur aydınlık, ışık demektir. Gözün görmesini  ahdetmiş şeytanın şerrinden Rabbime sığınmak için
     sağlayan ışıktır, nurdur. Nurun zıddı ise zulmet ve  mi?
     karanlıktır.               •  KaluBela’da Rabbime verdiğim söze sadık
      Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) namaz için  kalıp, günde beş vakit, kulluk akdimi yenilemek için
     “gözümün nuru”, yani nuruaynım buyurmuştur. Bu  mi?
     ne anlama geliyor; namaz ufkumuzu aydınlatan,  •  Ahlakımı namaz ile güzelleştirip, seçkin
     hayatımızda ki zulmeti dağıtan, karanlıklarımızı  bir kul mertebesine ulaşmak çabasıyla mı?
     ışığa çeviren; çıkmazlarda, açmazlarda bocalayıp  •  Azgın nefsin dizginini elime almak mağrur
     sendeleyip düşmemizi engelleyen bir ibadettir. başını secdelerle yere koymak için mi?
      Gözün ışığı, nuru olmadan göz görebilir mi?  •  Beni yoktan var eden, sahip olduğum her
     Görmeyen bir gözün, idrak edemeyen bir kalbin  şeyi veren Rabbime şükür niyetiyle mi?
     sahibinin de her an ayağının kayması, her an  •  Dünyanın hayhuyundan, hengamesinden
     önünde belirecek zulmet çukurlarından birine  kaçıp, Rabbime sığınmak için mi?
     yuvarlanma tehlikesi mevcut demektir.  •  Ana babanın evladından, evladın ana-
      Namaz dinin direği olduğu gibi, hayatımızın da  babasından kaçacağı, kimsenin kimseyi tanımak
     direği olmalıdır.. Namazı külfet sayanlar, namaz  istemeyeceği o zorlu günde, imanıma tanıklık
     kılmaya yanaşmayanlar, kılmamak adına pek çok  edecek secde izlerini bedenime nakşetmek için mi?
     sebep ve mazeret sıralayabilirler.    •  Sadece Allah rızasını gözeterek, sırf
      Namaz kılanlar da, niçin namaz kıldıklarına dair  Yaratan Rabbim emretti diye, ihlas ve samimiyetle
     pek çok sebep öne sürebilirler.    mi kılıyorum?
      Bugün namaza durduğum vakit, aklımda pekçok  •  “Kıyamet gününde, kulun ilk önce hesaba
     soru belirdi. Kendi kendime sormadan edemedim;  çekileceği şey, namazdır..” buyuran Efendimiz (s.a.v.)
     ben namazı niçin kılıyorum?      in haberine dayanarak, ilk hesabımı hafifletmek için
      •  Görenlen, “Ne kadar dindar, beş vakit  mi kılıyorum namazı?...
     namaz kılıyor!” desinler için, yani gösteriş için mi?
      •  Namazı, dünyalık işlerimin önünde engel  Sorular, sorular… cevabını sadece Rabbimizin
     gördüğümden, bir an evvel kılıp, o engeli kaldırmak,  bildiği ve belirlenmiş bir güne kadar kimseye açık
     vakit namazımı alel usul eda ederek, son gaz  etmeyeceği cevapları haiz sorular…
     işlerime devam etmek için mi?
      •  Namazımı bekletip bekletip, şu işte bitsin,  Netice-i kelam, mü’minler olarak günde beş defa
     bunu da halledeyim diye diye son ana bırakarak,  okunan ezanların akabinde namaz kılmaya davet
     tam vakit çıkacakken, sırf vicdanımı susturmak için  ediliyoruz. Bizi davet eden bir devlet başkanı veya
     mi?                  tanınmış bir şahsiyet olsa bunu şeref bilir, koşa koşa
      •  Yoksa, bol bol sevapları keseme doldurup  davete icabet ederiz.
     cenneti kapmak için mi?
      •  Anamın  babamın,  namaz  kılmam  Dikkat edelim! Bizi huzuruna davet eden
     hususunda üzerimde kurdukları baskıları bertaraf  alemlerin Rabbi olan Allah’tır! Davete icabet
     etmek için mi?             etmemek ne haddimize..
      •  Namaz esnasında kıyamda durmam,
     rükua varmam, secdeye kapanmam egzersiz  “Muhakkak ki sizden biri namaz kılarken
     açısından bedenimi rahatlatıyor diye mi? (aslında) Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır…”
      •  Boynuma borç kılınan farzların en  Müjdesini veriyor sevgili Peygamberimiz.
     önemlilerinden birini eda için mi?
      •  Namazın illetini mi, hikmetini mi göz  Öyle ise haydin namaza!
     önünde bulundurarak ibadet ediyorum?
                                            11 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18