Page 13 - aralik
P. 13

sirdergisi.com
                                  Aralık 2020 - Rebiülahir 1442


     lerine ve sağlık teşkilâtlarına rağmen, sadece tına baktım ki sigara yok-alkol yok, dengeli de
     2-3 gramlık biz Corona ordusuyla perişan ede- beslenmişsin, sen yine de şanslısın.
     rek, Allah’ın cc nelere kâdir olduğunu herkese
     göstermek. ..Derken ben yine sordum.

                          Bunları bana hatırlattıkça beni bazen çek-
                         yata çarpıyor, bazen de kafamı duvarlara vur-
      -İyi ama corona kardeş, ben Dünyaya gön- duruyor, bir taraftan da bohçasını hazırlıyordu.
     deriliş gayemize göre ibadetler ve hizmetler Baktım ki haklı olduğu çok yerler var. Konuyu
     ediyorum. Nankör de değilim, her nimeti Al- değiştirmek istedim: “Peki, elindeki o ikinci lis-
     lah’tan bilip bol bol şükrediyorum. Zâlim de tede ne var?” ..dedim.
     değilim, hatta zâlim devletlere karşı da net
     tavırlıyım. Allah’ın Gücü ve Kudreti hakkında
     da hiç şüphem yok!.. Ne diye bize geldin? ..Co-
     rona şöyle cevap verdi:         -Hâ, bu listenin aynısı Azrâil’e AS de verildi.
                         Ben de bu listeye göre davranıyorum.


      -Doğru, sen bilmiyor musun ki; Milli Eğitim
     Sistemlerinizde; insanların böylesine azgınlaş- -Bak bakalım o ikinci listede ben ve hanı-
     maması için, nankörleşmemesi için ve Allah’ın  mım var mı? Diye sordum. Baktı ve bana uzun
     gerektiği gibi tanıtılıp nesillere bu doğrultuda  uzun baktıktan sonra şöyle dedi:
     eğitimler verilmesi için sen de sorumluydun!..
     Oysa sen “..ben sadece kendi aileme bakarım”
     diyerek, bir asra yakın zamandan beri, Dinden,
     îmandan ve Allah inancından, hatta Allah’ın ic-
     raatlarını bile tabiata ve tesadüflere veren ârı- -Bu listede sizler yoksunuz, fakat ilk liste-
     zalı eğitimi düzeltmek için ne kadar mücadele  de sizin sabrınızı iyice zorlamam isteniyordu.
     ettin?.. Ben yine itiraz ettim:    Hadi bakalım, beni meşgul etme artık, diyerek
                         bani kâh yere, kâh duvarlara, kâh çekyat üstü-
                         ne vurmaya devam etti. Bu durum 10 gün ka-
                         dar sürmüştü. Fakat haşatımızı da iyice çıkar-
                         dı. On gün geçtikten sonra, onu aynı kapıdan
      -Yâhu corona kardeş, haklısın da ben yine  selâmetlerken bize; “hadi yine ucuz atlattınız,
     bir şeyler yapıyorum. Niçin sadece zâlimlere  çok çok şükredin” diye tebessüm ediyordu…
     ve nankörlere musallat olmuyorsun?.. ..Beni
     yine tutup çekyata fırlatarak dedi ki:

                          Ben de Ahmet abime: “Allah sana sağlık ve
                         iyilikler versin Ahmet ağabeyim. Müsaade et
      -Sen bilmiyor musun ki, bu dünya imtihan  de bu anlattıklarını bir köşe yazısı yapayım. Tâ
     dünyasıdır. Sadece onlara musallat olsam, im- ki, Allah’ın görevlendirdiği bu corona memu-
     tihanın sırrı bozulur. Zalimler de zorunlu ola- runa karşı, hepimiz tedbirlerimizi alalım” de-
     rak îman ederler veya iman etmiş gibi gözü- dim ve o “Riyâ olmaması için, beni fazla ifşâ
     kürler. Bu nedenle de sizin gibi masumlara da  etmemek şartıyla kabul,” diyerek müsaade
     uğruyorum.               etti... Aynıyla arz ettim. Vesselâm.      O Corona efendi beni duvardan duvara vur-
     dukça baktım ki alta bir şeyler dökülüyordu,
     “bu dökülenler nedir” dedim. Ben seni duva-
     ra vurdukça, sen “Allah’ım, madem bunu sen
     gönderdin, bunu bizden alacak da sensin” diye
     gözyaşı döküyordun yâ, bu dökülenler de se-
     nin günahların idi. Sonra senin geçmiş yaşan-
                                            11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18