Page 14 - aralik
P. 14

sirdergisi.com
        Aralık 2020 - Rebiülahir 1442
          OCAĞIN TÜTTÜĞÜ ODA

                                     Mecbure İnal VELA
      Eskiden çok kalabalık bir aileydik biz. Köy- İnsanımızın imkȃnları genişlemeye devam
     lerde, beş, bilemedin altı odalı evlerde ya- etti. İmkȃnlar genişledikçe, mekȃnlar geniş-
     şardık. Nine dede, amca yenge, torun, çocuk  ledi. Yakınlarımızla aramıza uzak mesafeler
     çombalak hep bir aradaydık.       girmeye başladı. Eskiden bir göz odaya tüm
                         aile rahatlıkla, huzur ve mutlulukla sığarken,
      Her ailenin, kendine has bir odası vardı.  evlerimiz dublekslere triplekslere inkılap etti.
     Anne-baba ve evlatlar, o odaya sığardı. Gün- Artık herkesin kendine ait bir odası vardı. Hat-
     düzler dışarda geçer, gece olunca da, yazın  ta dört kişilik bazı aileler, dört katlı evlerde
     “hayat” adı verilen ortak buluşma noktasında  oturmaya başladı.
     bir araya gelinirdi. Kışın ise, “ocağın tüttüğü”
     oda hangisi ise, orada toplanılırdı.   Aynı sofra etrafında, aynı kaptan yemek
                         yiyen insanlar tarihe karışmıştı. Aile fertleri,
      Sofralar yer sofrasıydı. Üç öğün, sofranın  günün tek öğününde bile bir araya gelemiyor-
     ortasına kocaman, çukur bir kaba doldurulan  du genellikle.. Şimdi yemek mutfakta pişiyor,
     çorba oturtulur, sofranın etrafını çevreleyen  herkes kendi tabağına aldığı yemeğini odasın-
     herkes aynı tasa kaşık sallardı. Çorbaların tadı  da, ya bilgisayar, ya telefon, ya da televizyon
     da bir başkaydı o zamanlar!       başında yiyordu. Evde sofra bile kurulmuyor-
      Hepimize yetecek kaşığımız olmadığı için,  du. Kurulsa, etrafına toplanacak aile fertlerini
     bir de hepimiz sofraya sığmadığımız için, ye- bulamıyordu.
     meği sırayla yerdik. Önce erkekler, sonra ço- Bir bireyselleşme, bir dünyevileşme bizi
     cuklar, en sona da, cefakar ve vefakar kadın- bizden almıştı. Biz bize yabancıydık artık.
     lar… Onlara yemek kaldıysa tabi…
                          Şımarmış mıydık biraz?
      Sonra şehre sevdalandık. Göçünü sırtına
     vuran şehirde aldı soluğu. Yine de bölünüp  Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de:
     parçalanmadık. İki kardeş, bazen üç kardeş
     aynı daireyi paylaştık. Değişen bir şey yoktu.  “Şımarma! Allah şımaranları sevmez!” (Ka-
     Yine her ailenin, çoluk çocuğuyla paylaştığı  sas, 76) buyurmuştu da, biz bu ayeti okuyun-
     tek göz odası vardı. Yine sofralar müşterek ku- ca, Karun’a hitap ediyor, diye kendimizi muha-
     ruluyor, çorbalar aynı kaptan içiliyordu. Evin  tap tutmadık.
     çoluk çocuğu bir yana, köyden gelen yakın ak- Şu kainatta kapladığımız yere, yeryüzün-
     rabalara da yer vardı o daracık evlerde. Nasıl- deki hacmimize bakmadan, kendimizi bir şey
     da sığardık o evlere, nasıl da yatıp kalkardık! zannetmeye başladık… Bize verilen nimetler,
      Zaman su gibi akıp geçti. Maddi imkȃnları- hak ettiğimiz için veriliyor duygusuna kapıl-
     mız gitgide fazlalaştı. Mülkiyeti bize ait evlerin  dık. Dünyanın merkezine kendimizi, şımarık
     sahibi olduk. Yine de, birbirimizden çok uzak- bir çocuk gibi, istekleri hiç bitmeyen nefsimizi
     laşmadık. Aynı çatının altında, her kardeşin  oturttuk. Her şeyden önce ben gelirim, ben
     birer dairesi oldu. Yine aynı binadaydık, yine  herkesten önemliyim hezeyanlarına kendimi-
     kuzenlerimizle her gün haşır neşirdik. Dışar- zi inandırdık.
     dan arkadaş edinmeye pek ihtiyacımız yoktu.  En yakınlarımızla aramıza mesafeler girdi.
     Biz bize yetiyorduk ve bir arada öz kardeş gibi  Evlerimiz çok genişti lakin yüreklerimiz daral-
     büyüyorduk.               mıştı. Bu yüzden, o geniş evlere anamızı ba-

   12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19