Page 15 - aralik
P. 15

sirdergisi.com
                                  Aralık 2020 - Rebiülahir 1442


     bamızı, ninemizi dedemizi sığıştıramadık. Yüce Rabbimiz, geçmiş kavimlerin pek ço-
                         ğuna çeşitli musibetler vermiş. Her bir musi-
      Tek-ü tenha yaşamayı çok sevdik. Çocukları- bet, şımaran kavimlerin başına musallat edil-
     mızla bile yabancılaştık.       miş. Bütün dünyanın başına dert olan Covid
      Böyle olunca, Rabbim bize, büsbütün yalnız 19 musibeti de, İlahi bir ikazdır diye düşünü-
     kalalım diye bir illeti musallat kıldı. Gözle gö- yorum. Daha fazla şımarmamamız, kendimizi
     rülmeyen, elle tutulmayan bir musibet… toparlamamamız, aslında ne kadar aciz, zayıf
                         ve her an Rabbimizin Rahmetine, merhame-
      Eğer hastalandıysanız, corona virüsü kap- tine muhtaç kullar olduğumuzu hatırlamamız
     tıysanız, isteyerek yaptığınız o yalnızlaşma ey- için bir fırsattır diye değerlendiriyorum.
     lemini, şimdi zorunlu olarak yapacaksınız. Aile
     üyeleriyle bir araya gelemeyeceksiniz. Çoluk  Yüce Rabbim, bütün hastalara acil şifalar
     çocuğunuz karşınızda olsa bile, onlara sarı- versin. Bize ihsan eylediği nefesleri kısmasın.
     lıp öpemeyecek, hasret gideremeyeceksiniz. Haddini aşanlardan eylemesin… Yakınları-
     Müşterek bir sofra etrafında bir araya geleme- mızın, dostlarımızın, evlatlarımızın değerini
     yeceksiniz. Herkes mutfaktan yemeğini alacak, bilebilmeyi nasip eylesin. Kimseyi bir başı-
     odasına çekilip bir başına yiyecek…  na bırakmasın! Bu hastalık musibetini de en
                         kısa zamanda insanlığın üzerinden kaldırsın!
      Bulaşıklarınız, çamaşırlarınız bile bir arada  (Amin!)
             yıkanmayacak. O kadar
             bireyselleşeceksiniz yani…
              Hani çok seviyorduk ya
              bireyselleşmeyi.  Zo-
               runlu olarak yapa-
                cağız şimdi bütün
                bunları.

                 Dur um unuz
                kötü olsa bile,
                 aile üyeleri ba-
                 şınıza toplanıp,
                 size destek ola-
                mayacak.  Çok
                ağırlaştıysa has-
                talığınız, hastane-
                yi  arayacaksınız,
                ambulans gelip sizi
               alacak.  Hastanede
               de kimse ziyaretinize
              gelemeyecek. Soğuk du-
             varlarla bakışıp duracaksı-
           nız… Tek başına mücadele et-
     mek zorundasınız. Ölseniz bile, cenazeniz öyle
     kalabalık cemaatle defnedilmeyecek.
      İşte yalnızlığın en acı olanı!
      Hastalanıp, on dört gün izole edilince, insa-
     nın düşünmek için çok vakti oluyor. Gerçi bu
     hastalık insanın zihnini de bulandırıyor, düşün-
     me melekesini bile bozuyor… Yine de, düşün-
     meden edemiyor insan.
                                            13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20