Page 18 - internet
P. 18

sirdergisi.com
        Eylül 2020 - Muharrem 1442        MANEVİ DİNAMİKLERİMİZ                        Râzî

                                      Emin ERSOY
                  Râzî (Farsça:  sonraları Moğol istilası ve Haçlı seferleri'nin sonucu
                 الرازي,  Latince:  olarak bu gelişme durmuştur. Bilhassa Moğol istilası
                 Rhazes) ya da tam  bu elde edilen gelişmelere büyük darbe vurmuştur.
                 adıyla Ebû Bekir  Sadece Sivas kütüphanesinin yakılmasında 250.000
                 Muhammed bin  kitap yok olmuştur.
                 Zekeriyyâ er-Râzî
                 (865, Rey - 925,  Din hakkında görüşleri
                 Rey), Fars sim-
     yacı, kimyager, hekim ve filozof. Gençlik yıllarında  Razi'ye din ile ilgili atfedilen birçok çelişkili söy-
     edebiyat ve musiki ile ilgilenmiştir ve geçimini ku- lem bulunmaktadır. Biruni'nin kaleme aldığı Ra-
     yumculuk yaparak sağlamıştır. Râzî doğduğu şehir  zi'nin Bibliografisi (Risāla fī Fihrist Kutub al-Rāzī)
     olan Rey'de felsefe, matematik, doğa bilimleri ve  isimli kitaba göre Razi iki adet "kafir kitabı" yaz-
     astronomi eğitimi aldıktan sonra Bağdat ve başka  mıştır: "Fī al-Nubuwwāt" (Kehanetler Üzerine) ve
     İslam şehirlerinde öğrenimini tamamladı. Daha  "Fī Ḥiyal al-Mutanabbīn" (Sahte Peygamberlerin
     sonrasında da tıp öğrenimi gördü. Rey ve Bağdat  Hileleri Üzerine). Bu kitapların ilki Biruni'ye göre
     hastanelerinde başhekim olarak çalışan Râzî'nin  "dinlere karşı olduğu iddia ediliyordu" ve ikincisi de
     eserlerinin hemen hemen hepsi Latinceye çevril- "peygamberlerin gerekliliğine saldırdığı iddia edi-
     miştir. Tıp alanında yazdığı Hâvî adlı ansiklopedi 17.  liyordu."Risale isimli eserinde Biruni, Razi'nin dini
     yüzyıl'a kadar alanında en önemli başvuru kayna- görüşlerini eleştirir ve fikirlerine ihtiyatla yaklaştığı-
     ğı olmuştur. Râzî'nin tıp bilimine yaptığı en önemli  nı söyler ve hatta Razi'nin Mani dininden esinlendi-
     katkılardan biri de ilk defa kimyayı tıbbın hizmetine  ğini iddia eder. Bununla birlikte Biruni Razi'nin, ara-
     sunmuş olmasıdır.           larında Fi Wujub Da‘wat al-Nabi ‘Ala Man Nakara
                         bi al-Nubuwwat (Kehanetleri İnkâr Edenlere Karşı
      Hayatı                Peygamberin Öğretilerini Yayma Zorunluluğu) ve
                         Fi anna li al-Insan Khaliqan Mutqinan Hakiman (Bu
      Razî eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarında  Adamın Zeki ve Kusursuz Bir Yaradanı Var) da olan
     son derece önemli katkılar yapmıştır. Farklı alan- din hakkındaki başka kitaplarını da çalışmaları al-
     larla alakalı yaklaşık 200 kitap ve makalesi vardır. tında "dini bilimler" başlığında listelemiştir. Razi'nin
     Pediyatri'nin babası olarak bilinir. Ayrıca göz bilim- din ile ilgili günümüze kadar ulaşmış herhangi bir
     leri konusunda da otorite kabul edilmiştir. Alkol ve  çalışması bulunmamaktadır.
     gazyağını bulan ve çiçek hastalığını kızamıktan fark-
     lı olduğunu ilk keşfeden kişidir. İngiliz oryantalist
     Edward Granville Brown'a göre tüm zamanların en
     yetkin bilim insanlarından biridir. Daha çok tıp-ec- Razi'ye atfedilen pek çok görüş ve alıntı Ra-
     zacılık alanındaki başarısıyla tanınmıştır. İS 750 yı- zi'nin günümüze ulaşmış eserlerinden değil, aslen
     lından sonra Türk ve Pers kültürlerinin katılmasıyla  Ebu Hatim el-Razi tarafından yazılan, Aʿlām al-nu-
     kozmopolit bir hal alan İslam medeniyeti her alanda  buwwa isimli bir kitaptan gelmektedir. Ebu Hatim,
     ilerleme kaydetmeye başlamıştır. Bu dönemde bir- bir İsmaili misyoneriydi ve Razi'yle münazaralarda
     çok İslam şehrinde büyük kütüphaneler kurulmuş- bulunurdu; ancak bu misyonerin Razi'nin görüşle-
     tur. Bunlar aynı zamanda araştırma merkezleriydi. rini güvenilir bir şekilde kaydedip etmediği halen
                         tartışılmaktadır. Eski tarihçilerden Şehristani, "bu
      Kişiliği ve başarıları        tip suçlamalara genel olarak şüpheyle yaklaşılmalı
                         çünkü suçlamalar Muhammed bin Zekeriya Râzî ta-
      Antik çağa ait birçok kitabın çevirileri yapılmıştır.  rafından sert bir şekilde saldırılan İsmaililer tarafın-
     Antik Çağ'da Thales'le başlayıp gelişen doğa felse- dan yapılmışlardır." diye iddia etmiştir.
     fesinin İskenderiye kütüphanesinin yakılmasıyla
     kesintiye uğramasından sonra İslam uygarlığı içinde  Ebu Hatim'e göre Razi dinler hakkında şiddetli
     tekrar doğuşu Ebu Bekir el Razi ile olmuştur. Bunun  eleştirilerde bulunmuştur; özellikle de peygamber-
     yanı sıra Aristoteles ve idealizm felsefesinin takip- lik deneyimi sonucu vahiy inmiş dinlere karşı. Razi,
     çisi Farabi'yi ve idealizm ve doğa felsefesini birleş- "[Tanrı] birtakım kişileri diğerlerinin üzerine tayin
     tirmeye çalışan İbni Sina'yı önemli isimler arasında  etmemeli ki bu onlara zeval getirecek şekilde bir-
     sayabiliriz. Ebu Bekir el Razi İslam içindeki önemli  birlerinin aralarında ne rekabet ne de anlaşmazlık
     akımlarla çatışmaya girmiş ve İslam uygarlığı için- çıkmasın" demiştir.
     de Thales benzeri bir gelenek kuramamıştır. Daha

   16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23