Page 22 - internet
P. 22

sirdergisi.com
        Mart 2023 - Şaban 1444


     geniş arâzileri ve değişik kabîleleri  maddesi  mâhiyetindeydi.  Bu  en meşhûr kimseler bu devrede bir
     içine  almıştı.  Bütün  bunların  fetvâları, Fetâvâ-i Ebüssü'ûd adlı  araya gelmiştir. Osmanlı Devleti,
     idâresinde, her devrin âlimleri  bir kitapta toplanmıştır. Sorulan  o  devirde  dünyânın  yarısına
     pâdişâha  yardımcı  olmuşlar,  suâl manzûm ise, cevâbı da kâfiye  hükmeden muazzam bir devlet idi.
     aldıkları mühim vazifeler ile hizmet  ve vezin bakımından suâle uygun  Devletin bu hâle gelmesinde, diğer
     etmişlerdir. Ebüssü'ûd Efendi, bu  olarak verilirdi. Sorulan suâl nesir  Osmanlı âlimleri gibi, Ebüssü'ûd
     âlimlerin en başta gelenlerindendi.  ve secîli ise, cevâbı da öyle olurdu.  Efendinin de büyük emeği geçti.
     Zamânında en parlak dönemine  Suâl Arabca ise cevabı Arabca, Farsça  Hattâ en çok emeği ve hizmeti
     ulaşan  Osmanlı  Devletinin  bu  ise Farsça, Türkçe ise Türkçe olurdu.  geçen âlimlerdendir. Ömrü boyunca
     başarısına büyük katkıları olmuştur. Çoğu gün binden fazla fetvâ verirdi.  Osmanlı  Devletinde  adâletin
                  İki defa işlerin çokluğu sebebiyle,  yerleşmesinde ve yaygınlaşmasında
      Ebüssü'ûd Efendi, dînine bağlı,  sabah namazından sonra sorulan  her türlü çalışmayı yapmış ve pek
     haramlardan ve şüpheli şeylerden  suâllere cevap vermeye başlayıp,  üstün gayretler göstermiştir.
     son derece sakınan, Allah korkusu  ikindi namazında bitirmiştir. Birinde
     çok olan bir âlimdi. Güler yüzlü,  1412, diğerinde 1413 fetvâ verdiği  Ebüssü'ûd Efendi, bütün bu
     tatlı dilli olup, latîfeden hoşlanırdı.  tesbit edilmiştir. meziyet ve üstünlükleri yanında,
     Etrâfında bulunanlara yumuşaklıkla        edebiyât ve şiir sâhasında da yâdigâr
     muâmele  ederdi.  Çok  ibâdet  Ebüssü'ûd Efendi, Yavuz Sultan  eserler bırakmıştır. Zamânının şâir ve
     eder ve zâhidâne, dünyâya gönül  Selîm ile Kânûnî Sultan Süleymân  edîbleri, yazdıkları nefîs kasîdelerle
     vermeden yaşardı. Gâyet temiz  Hanın fevkalâde sevgi ve iltifâtını  onu övmüşler, şânını dile getirmeğe
     ve sâde giyinirdi. Heybetinden  kazandı. Kânûnî Sultan Süleymân  çalışmışlardır. Kendisinin Türkçe,
     meclisinde kimse konuşmaz, onun  Hanın Ebüssü'ûd Efendiye gönderdiği  Arabca ve Farsça şiirleri vardır.
     konuşması  hürmetle  dinlenirdi.  şu mektup, ona karşı beslediği  Arabca şiirlerinden Kasîde-i Mîmiyye
     Devlet  işlerini  ve  hizmetlerini  hâlisâne duyguları dile getirmektedir.  en meşhûrudur. Sorulan bâzı suâllere
     mükemmel bir şekilde yürütmesi  Mektup özetle şöyledir: şiirle cevap verdiği de olurdu.
     yanında, talebe yetiştirmek ve          Şiirlerinde daha ziyâde fikir hâkim
     kıymetli eserler hazırlamakla da vakit  "Halde hâldaşım, sinde sindaşım  olup, âlimâne ve hâkimâne yazardı.
     geçirirdi. Meşgûliyetinin çokluğuna  (yaşta yaşdaşım), âhiret karındaşım,
     rağmen, talebelerine zamânında  Molla Ebüssü'ûd Efendi hazretlerine,  Meselâ;
     ve aksatmadan derslerini verirdi.  sonsuz duâlarımı bildirdikten sonra,
     Zeyrek civârındaki Çırçır'da bulunan  hâl ve hâtırını suâl ederim. Hazret-i  "Eşk-i pür-hûn ser-be-ser tutdı
     konağında oturur, müslümanların  Hak, gizli hazînelerinden tam bir  cihân eknâfını,
     işlerine bakardı. Belli zamanlarda  kuvvet ve dâimî selâmet müyesser
     Topkapı sarayına giderek pâdişâhı  eylesin! Allahü teâlânın ihsânı ile,  Sîne-i sûzânım içre âteş-i hasret
     ziyâret ederdi. Bu ziyâretlerine  lütuflarınızdan niyâz olunur ki,  gibi."
     giderken devamlı bugün Ebüssü'ûd  mübârek vakitlerde, muhlislerinizi
     Caddesi denilen caddeden gittiği,  şerefli  kalbinizden  çıkarmayınız.  Ve aynı kasîdesinde;
     bu sebeple onun ismine izâfeten bu  Bizim için duâ buyurunuz ki, yere
     caddeye Ebüssü'ûd Caddesi denildiği  batasıca kâfirler hezîmete uğrayıp,  "Âleme beyhûde bakma, eyle
     bâzı kaynaklarda kaydedilmiştir. bütün İslâm orduları mensûr ve  im'ân-ı nazar,
                  muzaffer olup, Allahü teâlânın
      Osmanlı  Devletinde  yetişmiş  rızâsına kavuşalar... Duâlarınızı, yine  Sun'i üstâd-ı ezelde, nâzır-ı ibret
     en büyük şeyhülislâmlardan birisi  duâlarınızı bekleyen, Hak teâlânın  gibi.
     idi. Cinlere de fetvâ vermesiyle  kulu Süleymân-ı bî riyâ."
     meşhûrdur. Eyyûb Sultan'da Yazılı         Her biri zerrât-ı ekvânın lisân-ı hâl
     Medrese olarak bilinen medresede  Ebüssü'ûd  Efendi,  başta  ile,
     bulunduğu sırada, bir defâsında cinler  muhteşem bir hükümdâr olan Kânûnî
     kendisinden fetvâ sormak üzere  Sultan Süleymân Hân, ilimde Zenbilli  Keşfeder sırr-ı cihânı hâtik-i
     gelmişlerdi. İçlerinden bâzısı suâl  Ali Efendi ve İbn-i Kemâl Paşa, İmâm-ı  hikmet gibi."
     sorarken, diğerleri de medresenin  Birgivî gibi âlimlerin, edebiyatta
     duvarlarına birşeyler yazmışlardı.  Fuzûlî ve Bâki gibi şâirlerin, mîmârîde  Ebüssü'ûd Efendi, benzeri az
     Cinlerin bu duvarlara yazı yazmaları  Mîmar  Sinân,  tarihte  Selânikli  yetişen bir âlimdi. Arabcaya ve
     sebebiyle, o medreseye "Yazılı  Mustafa ve Âlî, Nişancı Mehmed,  Arab edebiyâtına vukûfiyetini ve bu
     Medrese" ismi verilmiştir. Bu yazılar  coğrafyada Pîrî Reis, denizcilikte  husûstaki ihtisâsını zamânın âlimleri
     daha sonra üzerlerine badana  Barbaros ve Turgut Reis gibi  ve Arab şâirleri tasdîk etmişlerdir.
     çekilmek sûretiyle kapatılmıştır. meşhûr kimselerin bulunduğu bir  Arabcayı gâyet güzel yazar ve güzel
                  devirde bulunmuş ve o da ilimdeki  konuşurdu. Şemsi Paşanın yazdığı
      Ebüssü'ûd  Efendi,  kendisine  yüksek derecesi ve mahâretiyle  beş yüz beytlik manzûm Vikâye'nin
     sorulan suâllere gâyet yerinde  şeyhülislâmlık makâmında hizmet  incelemesini  yapıp,  yanlışlarını
     ve  faydalı  cevaplar  verirdi.  etmiştir. Bu devir, Osmanlı Devletinin  göstererek nâzik ve zarîf tarzda
     Şeyhülislâmlığı  dönemindeki  en parlak dönemlerindendir. İlimde,  bir yazı ile iâde etmesi meşhûrdur.
     fetvâlarının  herbiri,  bir  kânun  sanatta ve diğer birçok husûslarda  Sorulan nükteli ve garip suâllere
                               aynı tarzda ve aynı uslûpta cevaplar
   20 20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27