Page 3 - hazir
P. 3

sirdergisi.com
                  EDİTÖR’DEN             Haziran 2020 - Şevvâl 1441                 Sinemanın Tarihi      Yavuz Selim PINARBAŞI

              Aziz dostlar, sanatın en popü- taşınabiliyordu.
             ler dallarından biri olan sinema,
             bakalım nasıl doğuyor? Bulundu- Fabrikadan İşçilerin Çıkışı Filmi
             ğu ilk yıllarından şimdiki yerine,  Lumiere Kardeşler, 1895 yılında Ulusal Sanayi Derne-
             sanatın zirvesine olmasına nele- ği’nde ilk filmlerini oynattılar. Film, babalarının fabrikasın-
             re borçlu? Sinemanın tarihini bu  dan işçilerin çıkışını anlatan ve bir dakikadan biraz daha
             bilgi yazımda irdeliyorum. Güncel  uzun süren “Lumiere Fabrikasından İşçilerin Çıkışı” isimli
             bir bilgi yazısı olmakla beraber  filmdi. Sinematografla birçok fotoğraf derneğinde göste-
             yeni eklemeler de var. Sıkmadan  rimler yapıldı.
             okumanız açısından anlaşılır bir
     bilgi yazısı olması için gayret ediyorum. İlk Sinema Gösterimi Başlıyor
       Sinemanın Serüveni
       Sanat dalları arasında, yedinci sanat olarak kabul edi-
     len sinema, Lumiere Kardeşler, büyük yankı uyandıran
     halka açık ilk film gösterimini gerçekleştirdiklerinde tarih,
     1895 yılıydı. Sinemanın tarihi, milattan önceye ve “Came-
     ra Obscura (karanlık oda)” denilen buluşa dayanıyor. Bir
     kutuya açılan delikten tutulan cismin kutunun diğer tarafı-
     na yansımasından ibaret olan Camera Obscura’nın sinema
     büyüsünü başlattığı düşünülür.
       Latince ismi “Lanterne magica” olan Büyülü Fener’i
     ise günümüzdeki slayt projektörlerin atası olarak görmek  Lumiere Kardeşler, sinematografla 28 Aralık 1895’de
     mümkündür. Büyülü Fener, 2. yüzyılda Çin’de keşfedilmiş- halka açık ilk gösteriyi yaptılar. İlk gösteride, “Lumiere
     tir. Büyülü Fener, “Thaumatrope” ve biraz daha gelişmiş  Fabrikası’ndan İşçilerin Çıkışı, Bebeğin Kavgası, Tuileries
     bir hali olan “Phenakisticope”un buluşuna imkân sağladı.  Havuzu, Bir Trenin Gara Gelişi, Alay, Nalbant, Kâğıt Oyunu,
     Bu aletler, bir silindirin etrafına çizilen resimlerin, silindirin  Ayrık Otları, Duvar, Deniz.4” isimli filmler gösterildi. Gös-
     hızla çevrilmesiyle hareket etmesi prensibine dayanmak- teri, ücretliydi ve yaklaşık 100 kişi tarafından izlenmişti.
     tadır. Bütün bu birikimler, Thomas Alva Edison’un 1894  Özellikle Bir Trenin Gara Gelişi filmi, gerçekçi görüntüleri,
     yılında “Kinetoskop”u icatını kolaylaştırdı. Kinetoskop,  çekim tekniği ve uygun açı kullanımı nedeniyle izleyiciler-
     görüntülerin hareketli izlenmesini sağlayan tek kişilik bir  de olağanüstü etki yaşattı. Birçok kişi, üstlerine gelen tren-
     izleme kabinidir.            den ürktü, saklanmaya çalıştı. Yoğun ilgi üzerine Lumiere
                         Kardeşler, film gösterimlerine devam ettiler. Zamanla film
               Lumiere Kardeşler  gösterimlerinde salonda piyanoyla müzik de yapılmaya
                         başlandı. Ancak bir problem vardı, yeni filmlere ve ilginç
               Louis ve Auguste Lumiere  konulara ihtiyaç vardı. Lumiere Kardeşler, yabancı ülkelere
              kardeşlerin babası Antoine Lu- film çekimi için birçok kişi gönderdiler. Bu kişilerden biri
              miere, resim öğretmenliğini bı- de 1896 yılında İstanbul’a gelerek çekim yaptı. Haliç’in
              raktıktan sonra Fransa Lyon’da  Panoraması, Boğaziçi Kıyılarının Panoraması, Türk Topçu-
              fotoğrafçılık ve fotoğraf malze- su, Türk Piyadesinin Geçit Töreni, dönemin İstanbul’unu
              mesi üretimi yapmaya başladı.  gözler önüne serer. Böylece, Lumiere Kardeşler sayesin-
              Ailenin işleri büyüdü ve yüzlerce  de elimizde 19. yüzyılda farklı ülkeler, kültürler, insanların
              metre fotoğraf kâğıdı üretebilen  yaşayışları, kılık kıyafetleriyle ilgili belgesel nitelikte bini
     bir fabrikaya dönüştü. Lumiere kardeşler, üretim süreçle- aşkın film bulunmaktadır. Lumiere Kardeşler, fotoğraf
     rinden çok fotoğrafın kendisine ve hareketli görüntülere  ve teknolojik yeniliklere meraklarıyla, bugün büyüklüğü
     alâka duymaktaydılar. Babaları, Edison’un Kinetoskop’unu  milyonlara ulaşan bir sektör haline gelen sinemanın te-
     eve getirdiğinde iki kardeş merakla bu aleti incelemeye  mellerini attılar.Gününüzün bir sinema tadında geçmesi
     başladı. Tek kişilik bir sinema sistemi olarak tarif edilebi- dileğimle. Saygılar
     lecek Kinetopkop’u geliştirmek ve çok sayıda kişinin izle-
     yebileceği hale getirmek isteyen kardeşler, kolları sıvadı.
       Lumiere kardeşler, görüntü içeren filmlerin kenarla-
     rına delikler açıp hareket ettirerek “sinematografı” bul-
     dular. Sinematografın önünden saniyede geçen 15 film
     görüntüsü, oldukça gerçekçi görüntü sağlıyordu. Elle
     kurulabilen ve hafif bir alet olan sinematograf, her yere

                                             1
   1   2   3   4   5   6   7   8