Page 3 - internet
P. 3

sirdergisi.com
                 EDİTÖR’DEN            Kasım 2020 - Rebiülevvel  1442


              Hayatı Olduğu Gibi Kabullenmek
     Yavuz Selim PINARBAŞI

      İnsan denilen canlı, sarsılır ve huzursuz, kaygılı,  işten atıldığımızda ya da eşimiz bizi terk etmek iste-
     mutsuz, enerjisi düşük, çaresiz hatta zavallı bir du- diğini bildirince her şey değişmiş gibidir. Yeni şart-
     ruma düşebilir. Sanki çıkmaz bir sokakta, karanlık,  lar dünyamızı yıkmıştır. Gerçekle barışık kalamayız,
     dolambaçlı yollarındadır. Acı ile kıvranır ve mantıklı  dengemizi koruyamayız.
     bir yol, bir çözüm bulmak için çırpınır. Yıllarca gerçekleşecek umuduyla kurduğumuz
      En çıkar yol, gerçeği ve onun neden olduğu acıyı  hayallerimiz vardır. Bunları terk etmek çok zordur.
     kabullenmektir. Yaşamın bizden istediği budur; ka- Öylesine bütünleşmişizdir ki, hayal ve hayallerimiz
     bullenmek...              yıkıldıkça yalnızca isyan ederiz.
      Çaremiz her hadiseyi, dost ya da düşman her
     insanı, kolayı, zoru kabullenmektir. Acıyı ve gerçeği
     kabullenen zoru başarır, hayatı noksanlarıyla yaşa- Hayatımızın önemli bir bölümünde, şu iki soru-
     yabilir.                nun cevabını bilmeden yaşarız;
      Hakikatleri kabullenmeyi öğrenen insan gerçek- Gerçekler nedir?
     le yüzleşerek, yapabileceklerini doğru bir mantıkla  Yaşamın değişen koşulları karşısında en mantıklı
     tespit etmek durumundadır. En sağlıklı yaklaşım
     budur. Sabah uyandığımızda günün hangi şartları  davranış kabullenme nedir?
     getireceğini, karşımıza kimlerin çıkacağını bileme- Bu iki sualin cevabını, “Allah’ım bize değiştire-
     yiz. Gün boyu karşılaştığımız her insan, herhadise,  bileceğimiz şeyleri değiştirme gücü, değiştirmeye-
     her durumda sanki herhangi biriyle ilk defa tanış- ceğimiz şeyleri kabullenme olgunluğu ver,” duasını
     tığımızda yaptığımız gibi gülümseyerek el sıkışabil- sözlerimizde bulmuşumuzdur.
     sek ilişkiyi ve gelişebilecek olası problemi, daha ilk
     etapta en az yüzde 70 yumuşatmış, ortama müspet  Sarsılan hayallerimizin yerine daha mantıklı
     enerji yaymış oluruz.         olan yenilerini koyabilirsek yeniden ayağa kalmayı
      Gerçeği kabullenmemek, acısı ne olursa olsun  da başarırız. Yapılması gereken budur. Bunu başar-
                         mak için de, gerçekleri kabullenmekten başka yol
     kabullenmemek, güreşircesine boğuşmak ya da  yoktur. Kabullenmek boyun eğmek değildir. İçinde
     boks yaparcasına onunla dövüşmek, daha baştan  bulunduğumuz koşulları, kendimizi, neler yapabile-
     yüzde 70 bize kaybettirir. Olumsuz enerji, pis kokan  ceğimizi, tüm tabloyu tarafsız, bahanesiz, kimseyi
     bir çöplük gibi etrafı kaplar. Göz gözü görmez. Ola- suçlamadan, akıl yoluyla değerlendirmektir.
     na karşı çıkmadan, kimseyi suçlamadan, kudurmuş
     gibi sebepler aramadan hikâyeler, genellemeler, iti- İnsanı mutlu eden en uzun süreli galibiyet, nef-
     raflar uydurmadan hakikati kabul etmeliyiz. sini yani kendini bilmesidir. Kendini bilen, yaşamı ve
      Gerçekten de hayatımızın büyük bölümümde,  yaşamın getirdiklerini kolayca kabul eder. Hataları
                         ile yüzleşebilen insanlar bizi etkiler, kabul edeme-
     biriktikçe büyüyen küçük dertler, elimizde olmadan  yenler ise tedirgin eder. Hele aynı hatayı ısrarla tek-
     karşımıza çıkan olumsuzluklar vardır. Kimi trafik  rarlayanlardan uzak durmaya çalışırız.
     nedeniyle uçağını kaçırdığında çılgına döner, bir di-
     ğerinin sipariş verdiği yemeğin servisi geciktiğinde  Hatalarımızın farkına varmadıkça ödeyeceğimiz
     tepesi atar, bir başkası, bakkaldan aldığı ürünün  bedel ağırlaşır. Kendini hesaba çekmeyenler, zaman
     sağlığa aykırı çıkması halinde, tüm bakkallardan in- zaman bunu başkalarının yapmasına boyun eğmek
     tikam alacağına yemin eder.      zorunda kalacaklardır. Buna karşı durmak da hiç ko-
      Önemsiz aksaklıklar için harcanan enerjinin,  lay değildir.
     kaybedilen zamanın, akıl dışı davranış ve üzüntü  Nefsini tuzaklara karşı koruyan insan gerçek za-
     ile insanın kendine verdiği zararın telafisi yoktur.  feri kazanmış demektir. Kendini, başkalarını, yaşa-
     Ferasetli insan ise yalnızca sinirlerini, moralini, hat- mın kendisini olduğu gibi kabul eder. İtirazı değil,
     ta sağlığını bozan bu davranışlar yerine, zamanı ve  mücadelesi vardır. Elinden geldiğince çaba sarf
     imkânları ölçüsünde bu aksaklıkları düzeltmek için  eder, sonrasında beklemeyi bilir. İşte o insana tam
     çaba harcar.              o anda; Allah’tan inayet gelecektir. Saygılarımla.
      Üzüntü, endişe ve öfke hiçbir işe yaramaz. İnsa-
     nın kendini kontrol dışı bırakmadan olanları, ger-
     çeği kabullenmesi huzuru ve sağlığı getirir. Üzün-
     tülerinin baskısından kurtulmuş bir insan hayatını
     üzüntüden uzak ve endişesiz yaşaması halinde ya-
     şamın huzur ve keyfini de yaşamış olacaktır.
      Zorluklarla karşılaşmadığımız günlerde her vaka-
     yı ve her insan davranışını olduğu gibi kabul ederiz.
     Çocuklarımız terbiyesizlik ettiğinde, arabamız ani-
     den bizi yolda bıraktığında, beklenmedik bir anda
                                            1
   1   2   3   4   5   6   7   8