Page 3 - internet
P. 3

EDİTÖR’DEN                         sirdergisi.com
                                  Temmuz 2022 - Zilhicce 1443


                   ENFLASYON NEDİR?     Yavuz Selim PINARBAŞI

      Enflasyon deyince akla ilk gelen günlük  ENFLASYONUN KAYNAĞI NEDİR?
     hayatta çokça kullandığımız mal ve hizmetlerin  Talep Enflasyonu: Talep enflasyonu genellikle
     fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin  para arzının artmasının tüketimi artırması sonucu
     fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir.  ortaya çıkar. Ekonomideki toplam arzın toplam
     Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin  talebi (konu 1) karşılayamaması sonucu fiyatlar
     fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel  yükselir. Harcadığımız para miktarı, enflasyonu
     düzeyinin sürekli bir artı göstermesidir. Diğer bir  etkiler. Bir malın fiyatının artması, aynı mal için
     deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli  daha fazla para harcamamızı gerektirir. Bu da ancak,
     artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer  ya daha az tasarruf yapmamızla ya da gelirimizin
     artması enflasyon değildir. Örneğin aylık enflasyon  artmasıyla mümkün olabilir. Fiyatlarla beraber
     oranının yüzde 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel  gelirler ve harcamalar da artarsa, enflasyon artar.
     seviyesinin bir önceki aya göre yüzde 1 oranında  Çünkü ellerinde daha fazla para olunca tüketicilerin
     arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 30  mal ve hizmetlere olan talebi artar ve satın almak
     olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama  istedikleri mal için daha fazla fiyat verebilirler.
     yüzde 30 oranında arttığını, örneğin geçen yıl 20  Bu noktada, para arzının (konu 1) paraya olan
     milyon TL’ye alınan bir mal sepetinin bu yıl ancak  talepten daha fazla artmasının enflasyona yol açtığı
     26 milyon TL’ye alınabileceğini ifade eder. Yüksek  unutulmamalıdır. Karşılıksız para basılması yoluyla
     enflasyon paranın alım gücünü azaltır ve aynı  piyasadaki para arzının ve bireylerin ellerindeki
     zamanda fiyat değişimlerini anlamayı zorlaştırır.  para miktarının artması tüketim talebini artırırken,
     Örneğin, Türkiye’de 1960’lı yıllarda 50- 100 bin  üretimin aynı oranda artması o kadar kolay ve
     TL ile ortalama bir ev alınabilirken bugün bu para  çabuk gerçekleşen bir süreç değildir. Para arzının
     ile bir araba dahi alınamaması, enflasyonun alım  artmasıyla artan talebi karşılamak için firmalar ilk
     gücünü zaman içinde ne denli azalttığının net bir  aşamada kapasitelerini artırma yoluna giderler; bu
     göstergesidir.             amaçla fazladan işçi alınması, fazla mesai yapılması,
      ENFLASYON: Fiyatlar genel seviyesinin sürekli  yeni makineler alınması firmaların maliyetlerini
     olarak artmasıdır.           artırır. Artan maliyeti karşılamak için firmalar
                         fiyatlarını artırırlarsa, enflasyona sebep olurlar.
      TÜFE (tüketici fiyat endeksi): Tüketici tarafından  Ekonomist Paul Krugman bu durumu öyle ifade
     satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki  etmektedir: “Para arzını artırmak çok fazla tatlı
     değişiklikleri ölçer.         yemek gibidir; yerken kendinizi iyi hissedersiniz...
                         Bunun faturası ise sonradan çıkar” (Fortune Dergisi,
      TEFE (toptan eşya fiyat endeksi): Ekonomide
     üretim  faaliyetinde  yer  alan  maddelerin  2 Şubat 1998). Para arzının artmasıyla başlangıçta
                         azalan işsizlik ve artan kârlarla ekonomide
     fiyatlarındaki değişiklikleri toptancı aşamasında  canlanma başlar, ancak bu olumlu etkiler kısa
     ölçer.
                         süre sonra yerini artan enflasyona ve getirdiği
      Enflasyonun düşmesi; fiyatların düşmesi,  olumsuzluklara bırakır. Fiyat istikrarının sağlandığı
     insanların alım gücünün artması, gelirlerinin  bir ortamda yaşamak insanlar için bir haktır.
     yükselmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi,
     fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin
     daha az azalması ve neticesinde istikrar ve refah
     demektir.
      Fiyatlar, 1968 yılından beri TÜFE bazında
     yaklaşık 876 bin kat artmıştır.                                            1
   1   2   3   4   5   6   7   8