Page 7 - mayis_internet
P. 7

sirdergisi.com
                                  Mayıs 2021 - Ramazan 1442                          3. Ordu Selanik 2. Redif Tümeni Kurmay
                         Başkanlığına getirildi. 31 Mart Vakası olarak tarihe
                         geçen isyanın çıkışı üzerine 15-16 Nisan 1909'da
                         Hüseyin Hüsnü Paşa komutasındaki Hareket
                         Ordusu ile beraber bu ordunun kurmay başkanı
                         olarak Selanik'ten İstanbul'a hareket etti.
                          Hareket Ordusunun İstanbul halkına yayınladığı
                         ilk bildiriyi bizzat kaleme aldı. 1909 yılı içinde
                         Selanik’te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
                         ikinci büyük kongresine Trablusgarp delegesi
                         olarak katıldı. Bu kongrede ordunun siyasetten
                         çekilmesini, cemiyetin halkın içindeki teşkilatını
                         genişleterek millete dayanan bir siyasi parti hâline
                         getirilmesini savundu. Görüşlerinin cemiyetin
                         önde gelenlerince paylaşılmaması nedeniyle,
                         kendini cemiyetten uzak tutarak askerî görevine
                         verdi. Mustafa Kemal 2. Redif Tümeni Kurmay
                         Başkanlığından yeniden 3. Ordu karargâhına
                         atandı. Mayıs 1910'da, Arnavutluk'ta çıkan isyanı
                         bastırmak üzere düzenlenen harekâtta, Harbiye
                         Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın yanında görev
                         aldı. 6 Eylül 1910'da Mustafa Kemal'in, 3. Ordu
                         Subay Talimgâhı Komutanlığına ataması yapıldı.
                         Mustafa Kemal bu görevde iken orduyu temsilen
                         aralarında Fethi Bey'in de bulunduğu bir kurul ile
                         birlikte Fransa'daki Picardie manevralarına katıldı.
     gizli olarak, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Bu  1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı
     cemiyetin Beyrut, Yafa ve Kudüs’te şubeleri açıldı. emrinde çalışmaya başladı.
      1906 yılında gizlice Selanik’e giderek aynı  1911 yılında Trablusgarp Savaşı’na gönüllü
     cemiyetin bir şubesini açtıktan sonra geri döndü.  olarak katıldı. Rütbesi binbaşılığa yükseltildi.
     Selanik’teki şube aynı yıl Osmanlı Hürriyet  Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk
     Cemiyeti’ne katıldı. Selanik’te gizli olarak faaliyet  ve Derne bölgesinde görev aldı.
     gösteren bu cemiyet, 1907 yılında Osmanlı İttihat
     ve Terakki Cemiyeti ile birleşti.1907'de Kolağası
                                          yerli
                                   komutasındaki
                          Tobruk
                              bölgesinde
     (Kıdemli Yüzbaşı) rütbesini aldı.   kuvvetlerle yaptığı bir baskın taarruzunda
      Daha sonra merkezi Manastır’da bulunan 3.  İtalyanlara ağır kayıplar verdirdi. 1912 yılı içinde
                         Derne’de İtalyanlara karşı başarıyla mücadeleye
                         devam etti. Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca
                         Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle
                         savaşa katıldı. 21 Temmuz 1913’te kurmay
                         başkanlığını yaptığı Bolayır Kolordusu, Edirne’yi
                         Bulgarlardan geri aldı. Aynı yıl Sofya’ya askerî
                         ataşe olarak atandı. Bu görevde iken 1914 yılında
                         yarbaylığa yükseldi. Askerî ataşelik görevi Ocak
                         1915'te sona erdi.
                          Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nın
                         başlaması üzerine kendisine aktif görev verilmesini
                         istedi. Bunun üzerine 1915 yılı başında Esat Paşa
     Ordu karargâhına atandı. Karargâhın Selanik’teki  (Bülkat) komutasındaki 3. Kolorduya bağlı olarak
     kurmay şubesinde çalışmaya başladı. Kendisine  Tekirdağ’da kurulacak 19. Tümen Komutanlığına
     Selanik’teki görevine ek olarak Üsküp-Selanik  atandı. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya
     arasında Doğu Demiryolu Müfettişliği görevi verildi.  Savaşı'nda, Çanakkale'de bir kahramanlık destanı
     İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi’nce  yazıp İtilaf devletlerine "Çanakkale geçilmez!"
     Meşrutiyet’in ilanını takiben baş gösteren tepkileri  dedirtti.
     önlemek için Trablusgarp’a gönderildi. Buradaki
     huzursuzluğu giderdikten ve devlet otoritesinin  18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı’nı geçmeye
     kurulmasını sağladıktan sonra Ocak 1909’da  kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar
     Selanik’e döndü.            verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya
                         karar verildi. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan
                                            5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12