Page 9 - hazir
P. 9

sirdergisi.com
                                    Haziran 2020 - Şevvâl 1441

        Bu düşünceleri kaleme aldığım vakitlerde cüzümü Mealli Kur'an'dan okuyordum. Ara
      sıra mealine de göz atıyordum. Tevbe suresinin 97- 98- 99 uncu ayetleri birden dikka-
      timi çekti. Her ayeti her yönüyle mucize olan Kelamı Kadim'in bu ayetleri, öncesi ve
      devamı, insan psikolojisinin mükemmel bir tahlili niteliğindeydi:


        "Bedeviler inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli; Allah'ın, Resulüne indir-
      diği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah herşeyi bilir, tam hüküm ve hikmet
      sahibidir.


        -Kimi bedeviler, Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar; bundan kurtul-
      mak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına gelsin!
      Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.


        -Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını, Allah'a
      yakın olmaya ve Resul'ünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu, onlar için Al-
      lah'a yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü
      Allah Gafûr'dur Rahîm'dir. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en bü-
      yük mutluluk en büyük başarı."


        Ardından bir Hadis kitabından tefe'ül yaptığımda ise şu hadisler çıktı:

        -"Herşeye varmak için bir yol vardır. Cennetin yolu dîni bilgilerdir.


        -Herhangi bir kavim, kabile ve topluluk, Allah'ın evinde toplanır da Allah'ın kitabını
      okur ve birbirlerine öğretirse üzerlerine sekinet iner. Allah onları rahmetiyle örter, me-
      lekler onları kuşatır ve Allah onları katındakilere yücelerde anar.


        -Hayırlınız Kur'anı öğrenen ve başkalarını öğretendir.

        İşaratül İ'cazı açtığımda ise Carlyle'ın şu sözü ile karşılaştım:


        -"Kuran'ı bir kere dikkatli okursanız, O'nun, hususiyetlerini izhara başladığını görür-
      sünüz.

        Kur'an serapâ samimiyet ve hakkaniyetle doludur."


        Evet herkese açık ve her yaşta müdavimleri bulunan Kur'an ve Nübüvvet mektebi,
      bütün bir hayatı içine alır ve bütün bir hayat boyu da devam eder. Her yer bu mektebin
      sınıfları ve her fert de bu irfan ocağının ya muallimi veya bir talebesi olmalıdır.
                                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14