Page 9 - internet
P. 9

sirdergisi.com
                                  Eylül 2020 - Muharrem 1442

     yere oturtmak isteyince meleklerin itirazı- "Sen kış güneşi misin
     na uğradığını ve bu insan bir fesat unsuru- Yakarsın ısıtmazsın
     dur onu yaratma, hatta orkestraya sokma,  Bir ırmağın ortası yoksa
     dediklerini; kendinin de, Ben sizin bilme-
     diklerinizi bilirim, cevabını verdiğini Şef'e  Seni mi hatırlayacağım?"
     bildirmiş, Şef de bunu insanlara tebliğ et- "Sizin evin duvarları taştan
     mişti.                  Dumanı da mı taştan?"
      Demek notada bu falso seslerinde
     bir yeri vardı. Bu ahenksizlikten, demek  İnsanlık sukut ediyor, insanlar sükût
     ahenk doğuyordu.            ediyor. Nereye kadar?
      Musiki ve ahenk kanununu vücuda ge-  Cevap olarak size Andre Maurois'in
     tiren büyük Bestekar Elbette bizim bilme- "Sessiz Konser"ini takdim ederim:
     diklerimizi çok iyi bilir diyordu Büyük Bes-
     tekar elbette bizim bilmediklerimizi çok iyi  "Ünlü virtüöz piyanonun başına otur-
     bilir" diyordu "Büyük Bestekâr" yazısında  muş ve salonu hınca hınç doldurmuş olan
     Ali Nihat Tarlan.           seyircilerin önünde konsere başlamıştı.
                         Ancak tuşlara basıp çalıyor görünmesine
      Evet dehrin hadiseleri karşısında yani  rağmen telleri önceden çekilmiş olan pi-
     bazı falso seslerin yanında bizim suskun- yanodan hiçbir ses çıkmıyordu.
     luğumuz hat safhada.
                          Dinleyiciler birbirine gözüyle bakarak
                         ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar. Fa-
      Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı üzere  kat nedense tepki gösteremiyorlardı. İki
     bu falso seslerin notada yeri olduğu gibi  saat süren sessiz konserden sonra ünlü
     sessizliğin de yeri olsa gerek. Müzikte du- virtüöz oturduğu yerden kalkarak büyük
     raklama işaretidir"es". Her şeyi es geçiyo- bir ciddiyetle onları selamladı. Salon sü-
     ruz. Musikinin es faslındayı.     rekli alkış sesleriyle çınlıyordu.
                          İngiltere'de cereyan eden bu hadiseden
      "Sessiz Müzik" şiirinde Sezai Karakoç:" sonra Piyanist kendisiyle röportaj yapan
      Bu dünyada olup bitenlerin      televizyon spikerine;
      Olup bitmemiş olması için       -İnsanlardaki aptallığın nereye kadar
      Ne yapıyorsun?"           varacağını öğrenmek istedim, diyordu,
                         meğer sınırı yokmuş..."
       diye soruyor.             Haşlanmış kurbağa misali uyuşturulan
      "Musikiler notasız          ve mayıştırılan insanımız sessiz bir infial
      Gümrükler kotasız          yaşıyor.
      Sahifeler bomboş            Mevlana'nın "Ben neyi sesini duyunca
                         sanki cennetin kapılarının açılış sesini du-
      Bakışlar bîhoş.           yuyor gibi oluyorum" deyince topluluktan
                         birinin duyarsızca "Ben de öyle" demesine
      Her şeyler renksiz          karşılık "Senin duyduğun o kapıların kapa-
      Sesler ahenksiz           nış sesidir" sözünü hatırladım.
      Yürekler bezgin            Demek ki sesler ve sessizlikler de izafi.
      Bakışlar ezgin            Hiçbir şeyi boş ve hikmetsiz değil...
      Duygularımız durgun           Bütün mevcudat sessiz ve sözsüz nice
      Yemiş gibiyiz vurgun."        hakikatleri haykırmaktadır. Marifet, Gönül
                         kulağıyla dinleyebilmekte.
                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14