Page 9 - mayis_internet
P. 9

sirdergisi.com
                                  Mayıs 2021 - Ramazan 1442


     ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi.  çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi.
     Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın  İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi.
     başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul  Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden
     edip uygulamaya başladı.        yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını,
      Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da  bakanlarını ve komutanlarını ağırladı.15-20 Ekim
     Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk  1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in
     kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920  kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933
     tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında  tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu.
     Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan Birinci Dünya  Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29
     Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvayı  Ocak 1923'de Latife Hanım’la evlendi. Birçok yurt
     Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı.  gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925
     Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu  tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk,
     kurdu, Kuvayı Milliye ile ordunun bütünleşmesini  Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile,
     sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı. Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı
                         manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı
                         çocukları himayesine aldı.
      Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş
     Savaşı’nın önemli aşamaları şunlardır:  1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım
                         taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine
                         bağışladı. Mirasından kız kardeşine, manevi
      Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920)  evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı.
     ve Gümrü'nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata
                         binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına,
      Çukurova, Antep, Maraş, Urfa savunmaları  güreşe, Rumeli türkülerine ilgisi vardı. Tavla ve
                         bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı
     (1919- 1921)              atıyla köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir
                         kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet
      Birinci İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921) ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin
                         sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye
                         özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk
      İkinci İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921) Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı.
                         Fransızca ve Almanca biliyordu. Bütün hayatı
      Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921) mücadele içinde geçen Atatürk’ün 1937 yılının
                         sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başladı. Buna
                         rağmen o dönemde yoğun bir biçimde bitmeyen
      Büyük  Taarruz,  Başkomutan  Meydan  bir heyecanla Hatay'ın ana vatana dâhil olması
     Muharebesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül  için çalıştı. Kendisinde mevcut karaciğer yetmezliği
     1922)                 Ocak 1938'de daha da belirginleşti. Büyük Önder
                         son günlerini İstanbul’da sürekli doktorların
                         gözetiminde geçirdi. 10 Kasım 1938 Perşembe
      Sakarya Zaferi’nden sonra 19 Eylül 1921'de  günü saat dokuzu beş geçe Dolmabahçe Sarayı'nda
     Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e  hayata gözlerini kapadı. Ölümü bütün dünyada
     Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verdi. Kurtuluş  derin akisler yaptı ve büyük üzüntü yarattı.
     Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan
     Antlaşması'yla  sonuçlandı.  Böylece  Sevr  Atatürk'ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı salonunda
     Antlaşması'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il  özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı
     büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları  ve başında silâh arkadaşlarının nöbet tuttuğu
     üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin  mukaddes tabut, üç gün müddetle milletin
     kurulması için hiçbir engel kalmadı.  ziyaretine bırakıldı. Cenazenin Ankara'ya nakil
                         işlemi 20 Kasım'da gerçekleştirildi. 21 Kasım'da
                         büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici
      23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin  kabrine kondu. Cenaze törenine bütün dünya
     açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu  devletleri özel temsilciler gönderdi. Çanakkale'de
     müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı'nı  ve diğer muharebelerde ona karşı savaşmış yabancı
     başarıyla  yönetmesi,  yeni  Türk  devletinin  generaller törende bilhassa dikkati çekiyordu.
     kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet  Atatürk’ün naaşı, 10 Kasım 1953 tarihinde yapılan
     ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı.  büyük bir devlet töreni ile Etnografya Müzesi’ndeki
     Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları  geçici kabirden alınarak Anıtkabir’deki ebedî
     koparıldı. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından  istirahatgâhına gömüldü.
     Cumhuriyet’in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye
     Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"
     ve "Yurtta barış cihanda barış" temelleri üzerinde
     yükselmeye başladı. Atatürk sık sık yurt gezilerine
                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14