Page 21 - internet
P. 21

sirdergisi.com
                                   Mart 2023 - Şaban 1444

     medreseye tâyin edildi. 1525'de ise,  sever ve değer verirdi. Onu bütün  bildirdiler.  Ebüssü'ûd  Efendi,
     Kireççizâde yerine Bursa Sultâniye  seferlerinde yanında bulundurdu.  mutlaka  içindekilerin  görülmesi
     Medresesine tâyin edildi. 1527  1541 senesinde Budin'in fethinde,  gerektiğini, kıymetli bir şey varsa
     senesinde Abdüllatîf Efendi yerine  zafer şükrânesi olarak şehrin en  gömülemeyeceğini söyledi. Çekmece
     Sahn-ı semân Müftî Medresesi  büyük kilisesini câmiye çevirten  Ebüssü'ûd  Efendiye  verilirken,
     müderrisliğine terfî olundu. Bu  pâdişâh burada ilk namazı Ebüssü'ûd  elden kayıp düştü ve içindekiler
     vazifesi beş sene sürdü. Çok sayıda ve  Efendiye kıldırttı. Yine pâdişâhın  döküldü. Kâğıtların her birinde bir
     kıymetli âlimler yetiştirdi. emri üzerine, Budin'in ve Orta  fetvâ ve altında şeyhülislâmın imzâsı
                  Macaristan'ın tapu ve tahrir işlerini  vardı. Ebüssü'ûd Efendi, yazıların
      Ebüssü'ûd Efendi 1532 senesinde  yaptı. Mühim hizmetler yaptığı bu  altında kendi imzâsını görünce; "Ey
     Bursa kâdılığına tâyin edildi. Bursa  vaifesinden sonra, 1545 senesinde  Süleymân! Sen kendini kurtardın
     kâdılığı önemli mevkîlerden olup,  Fenârîzâde Muhyiddîn Efendinin  ama, biz ne yapacağız?" diyerek
     bu vazîfede başarılı olan İstanbul  ihtiyarlığı ve rahatsızlığı sebebi ile  ağlamaya başladı. Kânûnî Sultan
     kâdılığına,  İstanbul  kâdılığında  şeyhülislamlıktan ayrılması üzerine  Süleymân Han, yapacağı her işi
     muvaffak  olan  da  Anadolu  bu göreve getirildi. Bu sırada elli  şeyhülislâma sormuş ve aldığı fetvâya
     kâdıaskerliğine  tâyin  edilirdi.  beş yaşında bulunuyordu. Otuz  göre hareket etmişti. Delîl olarak da,
     Bundan sonra da şeyhülislâmlık  sene şeyhülislâmlık yaparak, dîne ve  aldığı fetvâların yanında gömülmesini
     makâmına  getirilirdi.  Ebüssü'ûd  devlete üstün hizmetler yaptı. Kânûnî  vasiyet etmişti.
     Efendi, Bursa'da bir yıl kâdılık  Sultan Süleymân Hân ve İkinci Sultan
     yaptıktan sonra, İstanbul kâdılığına  Selîm'in saltanatları zamânında 30  Ebüssü'ûd Efendi, Kânûnî Sultan
     tâyin edildi. Bu vazîfesinde başarılı  sene şeyhülislâmlık yaptı. Osmanlı  Süleymân Hana hayatta iken bir
     hizmetler yaptı. Bu vazîfesinde adlî  şeyhülislâmları arasında en çok  vesîle ile şu meâlde bir kıt'a yazmıştı;
     işlerin tamâmına, belediye reisliğine,  bu makamda kalıp hizmeti geçen  "Asıl gerçek, gerçeği gören cihân
     denetleme ve tâkib müesseselerinin  Ebüssü'ûd Efendidir. Bu vazifede  pâdişâhının görüşüdür. Onun fikri
     tamâmına ve idârî işlerin bir kısmına  bulunduğu  sırada  çok  mühim  ve görüşü şeriatin senedi, dînin ise
     bakıyordu.  Ebüssü'ûd  Efendi,  hizmetler yapmıştır. Kânûnî Sultan  direğidir." O, sultanın kaybından
     bu vazîfesinde öyle seri ve çok  Süleymân Hân, Ebüssü'ûd Efendiyi  duyduğu büyük üzüntü ve acıyı
     çalışıyor, işleri öyle yürütüyordu ki,  çok sever ve her önemli işinde  ifâde etmek üzere Arapça olarak şu
     kâtibleri ona yetişemiyorlardı. Bu  onun fetvâsına mürâcaat ederdi.  mânâda bir şiir söylemiştir:
     sebeple kâtiplerden bir grup günün  Süleymâniye Câmiinin temel atma
     yarısında, diğer bir grub da günün  merâsiminde, mihrâbın temel taşını  "Yıldırım gürültüsü mü, yoksa
     diğer yarısında işleri yetiştirmeye  Ebüssü'ûd Efendiye koydurtmuştur.  İsrâfil Sur'u mu?
     çalışıyorlardı.  İstanbul  kâdılığı,  Devrinde âlimler arasında bir mesele
     ilmiye sınıfı için önemli bir mevkî idi. hakkında farklı hüküm ortaya çıksa,  Ki  böyle  doldu  kıyâmet
     Ebüssü'ûd Efendinin İstanbul kâdılığı  Kânûnî  Sultan  Süleymân  Hân,  sayhalarıyla yeryüzü
     vazifesi üç sene sürdü. Bu zaman  Ebüssü'ûd Efendinin tarafını tercih
     içinde fevkalâde başarı ve mehâretle  ederdi. Ebüssü'ûd Efendi, o devirde,  Bundan her tarafa büyük bir
     kâdılık yaptı. Bundan sonra, ilmiye  devlet kânunlarını dînin hükümlerine  korku isâbet etti,
     sınıfı için en yüksek makamlardan  uygun bir şekilde düzenlemiştir.
     sayılan kadıaskerlik vazifesine tâyin  Tımar ve zeâmetlere dâir mevzûlarda  Bundan bütün insanlar Tûr'daki
     edildi. Normalde Anadolu kâdıaskeri,  verilen kararlar, genellikle Ebüssü'ûd  helâk hâdisesini tattı."
     sonra da Rumeli kâdıaskeri olması  Efendinin fetvâlarına dayanmıştır.
     gerekirken, bir rütbe atlanarak, 1537  Mülâzemet  usûlü  de  onun  Ebüssü'ûd Efendi, sekiz sene de
     senesinde Rumeli kâdıaskerliğine  kadıaskerliği zamanında kurulmuştur.  Sultan İkinci Selîm Hân zamânında
     getirildi. Sekiz sene bu vazifede  Kânûnî, arâzi kânunnâmesini de  şeyhülislâmlık yaptı. Sultan İkinci
     bulunarak, büyük hizmetler yaptı.  Ebüssü'ûd  Efendiye  yaptırmıştır.  Selîm Hân, Ebüssü'ûd Efendiye
     Ebüssü'ûd Efendi, kâdıasker tâyin  Kânûnî Sultan Süleymân Hân 1566  çok hürmet edip, onu incitecek
     edilmeden  önce  gördüğü  bir  (H.974) senesinde vefât edince,  hareketlerden sakınırdı. Bu dönemde
     rüyâyı şöyle anlatmıştır: "Kadıasker  cenâze namazını Ebüssü'ûd Efendi  de pek mühim hizmetler yaptı.
     olmadan bir hafta önce, rüyâmda  kıldırdı. Kılınan cenâze namazından  En mühim hizmetlerinden biri,
     Fâtih Sultan Mehmed Câmiinin  sonra  Kânûnî'nin  hayatta  iken  Kıbrıs'ın fethi için fetvâ vermesi ve
     mihrâbında benim için bir seccâde  yaptırdığı  Süleymâniye  Câmii  Kıbrıs'ın fethini sağlamasıdır. Bu ada,
     serilmiş olduğunu gördüm. Halka  bahçesindeki  türbesine  gelindi.  İslâmiyetin ilk zamanlarında Eshâb-ı
     imâm oldum ve sekiz rekat namaz  Cenâze kabre konuldu. Bu sırada bir  kirâm  tarafından  fethedilmişti.
     kıldım. Bu rüyâdan sonra kadıasker  çekmece getirilip kabre konulmak  Osmanlı Devletinin Kıbrıs üzerinde
     oldum. Meğer bu rüyâ, kadıaskerlikte  istendi. Şeyhülislâm Ebüssü'ûd Efendi  târihî bir hakka sâhib olması ve bir
     sekiz sene kalacağıma işâretmiş.  müdâhale etti. Çekmecenin niçin  de o zaman Kıbrıs'a hâkim olan
     Keşke kıldığım o sekiz rekatlık ikindi  konulduğunu, dînimizde kıymetli  Venediklilerin, yapılan anlaşmayı
     yerine yatsı namazı kılmış olsaydım." bir şeyin cenâzeyle gömülmesinin  bozarak deniz yollarına tecâvüz
                  mümkün olmadığını söyledi. Sultan  etmeleri sebebiyle, Kıbrıs'ın fethine
      Kânûnî Sultan Süleymân Hân  Süleymân Hanın, vefâtından bir gün  fetvâ verdi.
     kıymetini ve ilimdeki üstünlüğünü  önce vasiyet edip bu çekmecenin
     anladığı Ebüssü'ûd Efendiyi çok  kendisi ile gömülmesini istediğini  Kuruluşundan beri durmadan
                               gelişen Osmanlı Devleti büyüdükçe,
                                            19 19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26