Page 20 - internet
P. 20

sirdergisi.com
        Mart 2023 - Şaban 1444          MANEVİ DİNAMİKLERİMİZ


            Ebüssü'ûd Efendi


                                     Cumhur ALTINELLİ


      Osmanlı  âlimlerinin  en  ettiler. Burada bulundukları sırada  Sultânı olmuş, herkesin gönlünü
     meşhûrlarından. Büyük velî. On  Ali Kuşçu, Osmanlı Sultanı Fâtih  kazanmıştır."
     üçüncü Osmanlı Şeyhülislâmı olup,  Sultan Mehmed Hana uzun Hasan'ın
     tefsîr, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük  elçisi olarak gitmişti. Ali Kuşçu'ya çok  Böyle bir zâtın oğlu olan Ebüssü'ûd
     âlim idi. İsmi, Ahmed bin Mustafa'dır.  iltifât eden Fâtih Sultan Mehmed  Efendi, küçük yaşta ilim öğrenmeye
     Bağdâtlı İsmâil Paşa, yaptığı inceleme  Hân, onun İstanbul'a gelmesini  başlayıp, çocukluk ve gençlik çağında
     ve araştırma neticesinde, isminin  ısrârla  istedi.  Uzun  Hasan'dan  babasından dersler aldı. Ondan
     Mehmed değil Ahmed olduğunu  müsâade alan Ali Kuşcu, kardeşi  Hâşiye-i Tecrîd'i, Şerh-i Miftâh'ı bütün
     tesbit etmiştir. İsminin Ahmed  Mustafa İmâdî ile birlikte İstanbul'a  hâşiyeleri ile birlikte iki kerre ve
     olduğu  Kâmûs-ul-A'lâm  da  da  gelip yerleşti. Fâtih Sultan Mehmed  Şerh-i Mevâkıf'ı baştan sona tahkîk
     yazılıdır. Ebüssü'ûd el-İmâdî ismiyle  Hân, onların Tebrîz'den İstanbul'a  ederek, iyice okudu. Miftâh-ül-Ulûm
     meşhûr olup, Hoca Çelebi ismiyle de  yaptıkları yolculukları için, günlüğü  adlı meşhûr eserin metnini ezberledi.
     tanınmıştır. 1492 (H.898) senesinde  bin akçe olarak hesaplatıp vermiştir.  Babası, vefât edinceye kadar onun
     doğdu. Bâzı kaynaklarda İstanbul'da  İstanbul'a geldiklerinde, Fâtih Sultan  yetişmesi için gayret gösterip, ders
     bugün Güngören diye bilinen semtte  Mehmed Hân, Ali Kuşçu'yu Ayasofya  vererek eğitip terbiye etti ve icâzet
     doğduğu kaydedilmiş ise de, kendi  Medresesine müderris tâyin etti.  verdi. Babasından sonra; meşhûr
     vakfiyesinde  İskilip'de  doğduğu  Mustafa İmâdî de, ilim öğretmekle  Osmanlı âlimlerinden Müeyyedzâde
     yazılıdır. Yine onun İmâdî nisbetine  meşgûl olan tasavvuf ehli bir âlim idi.  Abdürrahmân Efendiden, tefsîr ve
     dayanılarak Kürdistandaki İmâdiye  İstanbul'a geldikten sonra, Ali Kuşçu,  hadîs ilimlerinde âlim ve kayınbabası
     şehrinden olduğunu iddiâ edenler  kızını kardeşi Mustafa İmâdî'nin  olan Mevlânâ Seyyidî Karamânî'den
     çıkmışsa da bu görüşlerin tamamen  oğlu Yavsi Muhyiddîn Mehmed'e  ve meşhûr Osmanlı âlimi Müftiy-
     asılsız olduğu bugün meydana  nikâhladı. Bu evlilikten Ebüssü'ûd  yüs-Sakaleyn İbn-i Kemâl Paşadan
     çıkmıştır. 1574 (H.982) senesinde  Efendi doğdu. ilim öğrendi. Tahsîlini tamamlayıp,
     İstanbul'da  vefât  etti.  Kabri,        ilimde yetiştikten sonra, zamânının
     Eyyûb Sultan'da kendi yaptırdığı  Ebüssü'ûd  Efendinin  babası,  Şeyhülislâmı  olan  İbn-i  Kemâl
     medresenin yanında, Eyyûb Câmii  hem amcası hem de kayınbabası  Paşanın emri ile Çankırı Medresesine
     karşısındadır.      olan Ali Kuşcu'dan ve kendi babası  müderris tâyin edildi. Fakat bu
                  Mustafa İmâdî'den ilim öğrendi.  vazîfeye gitmeden, o sırada İnegöl'de
      Ebüssü'ûd  Efendi,  âlimler  Senelerce süren bu tahsîlden sonra,  İshak Paşa Medresesi müderrisi
     yetiştiren bir âileye mensub idi.  babası gibi o da tasavvufa yönelip  Bursalı Şems Çelebi vefât ettiğinden,
     Dedesi, meşhûr âlim Ali Kuşcu'nun  zamânının  meşhûr  evliyâsından  1516 senesinde onun yerine tâyin
     kardeşi Mustafa İmâdî'dir. Dedeleri  veAkşemseddîn hazretlerinin halîfesi  edildiği sırada yirmi altı yaşlarında
     Türkistanlı olup, Semerkand'dan  olan İbrâhim Tennûrî'ye talebe oldu.  idi  ve  bu  zamanda  Osmanlı
     Anadolu'ya gelmişlerdir. Ebüssü'ûd  Onun  sohbetlerinde  bulunarak,  Devleti, mühim hâdiselerle önemli
     Efendinin dedesinin babası Mehmed  tasavvufda yetişti. Hocası İbrâhim  gelişmelere sahne oldu. Yavuz Sultan
     Kuşcu, Tîmûr Hân'ın torunu olan  Tennûrî'nin vefâtından sonra, onun  Selîm Han, Çaldıran'da Şah İsmâil'i
     Uluğ Beyin yakını ve Doğancıbaşısı  halîfesi olduğu için yerine geçti ve  ve Safevîleri Anadolu'dan çıkararak,
     idi. Senelerce Uluğ Beyin hizmetinde  İstanbul'da insanlara doğru yolu  Güneydoğu sınırlarının güvenliğini
     bulunup,  sevgisini  kazanmıştı.  göstermekle meşgûl oldu. İkinci  sağladı. Bir yıl sonra Mısır üzerine
     Mehmed Kuşcu'nun oğulları Ali  Bâyezîd Han, ona büyük bir zâviye  yaptığı sefer neticesinde, halîfelik
     Kuşcu ve Ebüssü'ûd Efendinin dedesi  yaptırdı ve buraya mülk vakfetti. İkinci  Osmanlılara geçti.
     olan Mustafa İmâdî, Uluğ Beyin  Bayezîd Hân, onun sohbetlerinden
     elinde yetişip ilim öğrenmişlerdir.  çok tad alırdı. Bu sebeble, ekseriyâ  Ebüssü'ûd Efendi, İnegöl'deki
     Mustafa İmâdî, bilhassa tasavvufta  berâber bulunurlardı. Zamânının  İshak  Paşa  Medresesindeki
     yetişip  ilerlemiştir.  Uluğ  Beyin  meşhûr devlet adamları ve âlimleri,  müderrislik  vazifesinden  1520
     vefâtından sonra, Ali Kuşçu ve  "Hünkâr Şeyhi" lakabıyla da anılan  senesinde alındı. On ay sonra 1521'de
     Mustafa İmâdî, âileleri ile birlikte  Yavsî Muhyîddîn Mehmed İskilîbî'nin  İstanbul'da Dâvûd Paşa Medresesine
     Akkoyunlu devleti pâdişâhı Uzun  sohbetine gelirler, dergâhı dolup  müderris tayin edildi. Aynı sene,
     Hasan'ın yanına gittiler. Uzun Hasan  taşardı.  Meşhûr  târihçi  Hoca  Sa'dî Efendi yerine Mahmûd Paşa
     onlara yakın alâka gösterdi. Onlar da,  Sâdeddîn Efendi, bu hâli şöyle ifâde  Medresesine, 1524'de İkinci Vezîr
     siyâsî ve ilmî faâliyetleriyle hizmet  etmiştir: "Sultanların Şeyhi, Şeyhlerin  Mustafa Paşanın Gebze'de yaptırdığı
   18 18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25