Page 19 - internet
P. 19

sirdergisi.com
                                  Mayıs 2024 - Zilkade 1445

     Bakan Kacır, iki günlük Paris ziyaretinde, OECD Genel Sekreteri Mathias
     Cormann, Almanya Eğitim ve Bilim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, Hır-
     vatistan Bilim ve Eğitim Bakanı Radovan Fuchs, Slovenya Yüksek Eğitim,
     Bilim ve İnovasyon Bakanı Igor Papic ve Romanya Araştırma, İnovasyon
     ve Dijitalleşme Bakanı Ivan Bogdan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.


     Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik
     kaybı ve çevre kirliliği gibi yükselen küresel zorlukların yanı sıra gide-
     rek daha fazla görünür hale gelen bulaşıcı hastalıklar, gıda, su ve ener-
     ji güvensizliği ve artan toplumsal eşitsizliklerden kaynaklanan küresel
     tehditler karşısında, devletlerin araştırma ve inovasyon politikalarında
     çevik önemler almalarının zorunlu olduğu bu dönemde düzenlenen Ba-
     kanlar Toplantısı büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.


     Açıklamada, bu toplantının, OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Komi-
     tesinin küresel zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için dö-
     nüştürücü bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından faydalanmaya
     yönelik çalışmalarına zemin sağladığı kaydedildi.


     Ayrıca açıklamada, sürdürülebilirliğe odaklanan dönüştürücü bir bilim,
     teknoloji ve inovasyon politikası gündemini onaylamak hedefi doğrultu-
     sundaki toplantıda katılımcıların uluslararası işbirliğine duyulan ihtiya-
     cı dile getirdiği aktarıldı.                                            17 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24