Page 8 - mayis_internet
P. 8

sirdergisi.com
        Mayıs 2021 - Ramazan 1442


                         askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum,
                         ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini
                         değiştirdi. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'ndan
                         sonra 1916'da Çanakkale’den Edirne’ye nakledilen
                         16. Kolordu Komutanlığına atandı. Edirne'deki
                         bu kolordu, Kafkas Cephesi'nin önem kazanması
                         üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır'a
                         nakledilince Mustafa Kemal Diyarbakır'da görev
                         aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi.
                          Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri
                         alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli
                         görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geri geldi.
                         Veliaht Vahdettin Efendi'yle Almanya'ya giderek
                         cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten
                         sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad'a giderek
                         tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu
                         Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz
                         kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı.
                         Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün
                         sonra, 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu
                         Komutanlığına getirildi.
                          Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım
                         1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezareti’nde
                         göreve başladı.

                          Mondros  Mütarekesi'nden  sonra  İtilaf
                         devletlerinin Osmanlı ordularını işgale başlamaları
                         üzerine Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak
                         19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran
                         1919'da  Amasya'da  yayımladığı  genelgeyle
                         "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının
                         kurtaracağını" ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya
     düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta  çağırdı. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri
     ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa  arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri
     Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler  arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın
     6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza  kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini
     geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal  sağladı. 27 Aralık 1919'da Ankara'da heyecanla
     9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferi’ni kazandı. Bu  karşılandı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet
     zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta ikinci  Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin
     Anafartalar zaferleri takip etti. Mustafa Kemal'in  kurulması yolunda önemli bir adım atıldı. Meclis

   6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13