Page 8 - internet
P. 8

sirdergisi.com
        Eylül 2020 - Muharrem 1442                DENEME
                      "Sessizlik seslerle doludur."

                           OCTAVİA PAZ                          "Güneş manzumelerinden, gene bir
                           güneş manzumesi olan atom zer-
                             relerine kadar her şey büyük
                              yaratılış orkestrasında yerini
                               almıştı. Şef, önünde Bes-
                                tekâr'ın kendine verdiği
                                nota; her melodiyi du-
                                yarak orkestra idare
                                 ediyordu. Bu orkestra
                                 şefleri Bestekârın bü-
                                 yük itimadına mazhar
                                 olmuş seçkin insanlar-
                                 dır. Çünkü onları bizzat
                                 kendisi yetiştirmiştir. Bu
                                şeflerin maddi ömürleri
                                kısa ama manevi hayatla-
                                rı ebediyete doğru asırları
                               devirip aşar.


                               Orkestranın bir köşesinde
                              de insanlar var. Güneş man-
                              zumelerinden atom zerreleri-
                             ne kadar her varlık en ufak bir
                             falso yapmıyor. Falso sesler sa-
                             dece insandan geliyor. Halbuki
                             onun işgal ettiği yer çok şerefli
                             ve mutena bir yer... Ama ebedi-
                             yete namzet Şef bunu biliyordu.
                             Çünkü Bestekar; insanı bu şerefli

   6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13